Base rate / Spread Rate

Date Base Rate

Spread Rate

Bhadra 2077 10.44% 4.48%
Shrawan 2077 10.98% 4.36%
Ashad 2077 11.25% 4.4%
Jestha 2077 11.41% 4.50%
Baishakh 2077 11.70% 5.41%
Chaitra 2076 12.23% 4.95%
Falgun 2076 12.29% 4.96%
Magh 2076 12.20% 5.00%
Poush 2076 12.31% 5.13%
Mangsir 2076 12.49% 5.13%
Kartik 2076 12.49% 5.12%
Ashwin 2076 12.70% 5.08%
Bhadra 2076 12.78% 5.07%
Shrawan 2076 12.17% 5.12%
Asadh 2076 12.34% 4.90%
Jestha 2076 12.31% 4.90%
Baishakh 2076 12.41% 4.95%