Base rate / Spread Rate

Date Base Rate

Spread Rate

Jestha 2076 12.31% 4.90%
Baishakh 2076 12.41% 4.95%